Eastern Syriac :ܬܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܬܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܬܢܐ
Eastern phonetic :ta: ' né ta:
Category :noun
[Human → Speech]
English :the especially Divine Word , saying , uttering / expressing in words , telling , speaking , declaring , stating , letting on ; Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܬܵܢܝܵܬ݂ܵܐ ܕܬܸܬܲܝ : the second word ; Rhétoré ; ܢܟܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܬܵܢܵܝܬ݂ܹܗ : he went back on his word , he retracted his words , he broke his word ; ܹܗܸܫܝܵܪ ܗܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܬܵܢܵܝܵ̈ܬ݂ܹܗ ܘܗܲܡ ܒܸ̈ܥܒ݂ܵܕܹܗ : Moses was cautious in his words and actions ; Rhétoré ; ܘܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܒܐܵܕ݂ܝܼ ܬܲܢܵܝܬ݂ܵܐ : and Moses fled at those words ;
French :la parole surtout divine , les propos / les dires / les mots , l'action de dire / d'articuler / exprimer par des mots , l'action de raconter / parler / déclarer / signifier / signaler / communiquer / informer / faire savoir ; Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܬܵܢܝܵܬ݂ܵܐ ܕܬܸܬܲܝ : la deuxième parole ; Rhétoré ; ܢܟܝܼܪܵܐ ܠܹܗ ܬܵܢܵܝܬ݂ܹܗ : il nia sa parole , il renia sa parole , il se rétracta de ses paroles / il se dédit de ses paroles / il ne reconnut pas ses paroles, il retira ses propos ; ܹܗܸܫܝܵܪ ܗܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܬܵܢܵܝܵ̈ܬ݂ܹܗ ܘܗܲܡ ܒܸ̈ܥܒ݂ܵܕܹܗ : Moïse était réfléchi dans ses paroles et ses actions / actes ; Rhétoré ; ܘܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܒܐܵܕ݂ܝܼ ܬܲܢܵܝܬ݂ܵܐ : et Moïse s'enfuit à cette parole / ces mots ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܢܐ, ܬܵܢܘܿܝܵܐ, ܬܵܢܘܿܝܹܐ, ܬܢܵܝܵܐ, ܬܸܢܝܵܐ, ܬܸܢܝܵܐܕܡܡܸܠܹ̈ܐ, ܬܸܢܝܵܢܵܐ, ܬܲܢܝܵܢܵܐ, ܬܢܵܝܬܵܐ, ܡܬܵܢܹܐ, ܡܲܬܢܹܐ, ܡ݇ܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܬܵܢܹܐ

See also : ܡܸܠܬ݂ܵܐ