Eastern Syriac :ܬܫܝܼܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ
Western Syriac :ܬܫܺܝܪܺܝ ܩܰܕ݇ܡܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' tši ri: qa ' ma ia
Category :noun
[Time → Month]
English :The first month by name Tishri , Tishri the first ;
French :le premier mois de Tishri ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܸܫܪ̈ܝܼܹܐ, ܬܫܹܪܝܼܹܐ, ܬܫܝܼܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ