Eastern Syriac :ܦܵܪܸܡ
Western Syriac :ܦܳܪܶܡ
Eastern phonetic :' pa rim
Category :verb
[Measures → Length]
English :1) to cut , to hew , to cut down , to cut off , to lop off , tree ... : to fell / cut down ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ : Sawro, with the ears cut off, will go to Al Qosh ; 2) with or without ܪܹܫܵܐ : to behead / to decapitate / to decollate ; 3) to kill , to slay , to slaughter , animal : to sacrifice ; ܦܪܵܡܬܵܐ : a sacrificed animal , a sacrifice , meat ; 4) to understand , to realise , to wise up to ; ܗܵܘܢܘܼܗܝ ܠܹܐ ܦܵܪܸܡ : he does not understand ; ܦܪܝܼܡ ܠܹܗ ܒܝܼܸܗ ܠܪܹܫܹܗ : he cut off his head ; causative : ܡܲܦܪܸܡ ;
French :1) couper , sectionner , tailler , sabrer , réduire , débiter , arbre ... : abattre ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ : Sawro, aux oreilles coupées ira à Al Qosh ; 2) avec ou sans ܪܹܫܵܐ : décapiter / décoller ; 3) tuer , abattre , égorger , animal : sacrifier ; ܦܪܵܡܬܵܐ : un animal sacrifié , un sacrifice , de la viande ; 4) comprendre , piger , se rendre compte de / être au parfum ; ܗܵܘܢܘܼܗܝ ܠܹܐ ܦܵܪܸܡ : il ne comprend pas ; ܦܪܝܼܡ ܠܹܗ ܒܝܼܸܗ ܠܪܹܫܹܗ : he cut off his head ; causatif : ܡܲܦܪܸܡ ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ, ܡܦܲܪܡܹܐ, ܡܦܲܪܡܝܼܵܢܵܐ, ܡܦܲܪܡܹܐ, ܡܲܦܪܡܹܐ, ܡܲܦܪܸܡ, ܦܪܵܡܬܵܐ, ܦܸܪܡܵܐ, ܦܵܪܘܿܡܵܐ, ܦܵܪܘܿܡܬܵܐ, ܦܲܪܡܘܼ, ܦܲܪܸܡ, ܦܵܪܹܡ, ܦܪܵܡܵܐ, ܦܘܼܪܡܹܐܠܝܼ

See also : ܦܵܣܹܩ, ܦܵܣܹܩ ܪܹܫܵܐ, ܢܟ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܡܸܬ݂, ܙܲܢܙܸܠ, ܦܲܪܙܸܥ, ܩܵܛܹܥ, ܫܲܪܹܚ, ܒܲܣܒܸܣ

Source : Maclean