Eastern Syriac :ܓܲܪܕܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܕܳܐ
Eastern phonetic :' gar da:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a razor ;
French :un rasoir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܲܪܕܵܐ

See also : ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܡܗܵܕܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܚܵܠܦܵܐ, ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ