Eastern Syriac :ܐܸܣܬܵܪ ܐܸܣܬܲܡܲܣ
Western Syriac :ܐܶܣܬܳܪ ܐܶܣܬܰܡܰܣ
Eastern phonetic :' is ta:r is ' ta mas
Category :adverb
[Moral life → Will]
English :willy-nilly / willy nilly , nolens volens , having no choice ;
French :bon gré mal gré , sans enthousiasme , parce qu'on n'a pas le choix , bien obligé , fatalement ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐܸܣܬܪܵܐ, ܐܸܣܬܝܼܪ, ܐܸܣܬܪ̈ܵܬ݂ܵܐ, ܥܸܣܪܲܬ݂ ܡܕܝܼܢܵܬܵܐ, ܐܸܣܬܝܼܪ, ܐܸܣܬܪܵܐ, ܐܸܣܛܪܵܐ, ܥܸܣܬܪܘܿܬ݂, ܐܸܣܬܪ̈ܵܬ݂ܵܐ, ܐܸܣܬܝܼܪ

See also : ܩܬܝܼܪܵܐܝܼܬ

Turkish origin ? ; see ܒܚܘܿܒ ܩܛܝܼܪ

mot d'origine turque ? ; voir ܒܚܘܿܒ ܩܛܝܼܪ