Eastern Syriac :ܡܵܠܵܠܘܿܢܵܬܐ
Western Syriac :ܡܳܠܳܠܽܘܢܳܬܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :ma: la: lo:n t(h)a:
Western phonetic :mo: lo: lo:n tho:
Category :noun
[Science]
English :a cellphone;
French :un téléphone portable ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Western Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܡܲܠܵܠܵܐ, ܦܪܵܣ ܡܵܠܵܠܵܐ , ܡܸܠܠܵܐ, ܡܲܠܵܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܠܠܵܐ, ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܫܸܥܝܵܐ ܕܡܸܠܠܹܐ, ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܹܐ

This word was coined by Kevin Yonan.

ce mot a été proposé par Kevin Yonan

Source : Other

Origin : Aramaic