Eastern Syriac :ܚܵܙܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܳܙܳܝܳܐ
Root :ܚܙܝ
Eastern phonetic :ḥa: ' za: ia:
Category :noun
[Legal]
English :1) an eyewitness ; 2) seeing , visual perception ;
French :1) un témoin oculaire ; 2) la vue / la vision / le fait de voir , la perception visuelle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܙܝ, ܚܙܵܬܵܐ, ܡܲܚܙܝܵܐ, ܚܸܙܘܵܐ, ܚܙܵܐ, ܚܙܝܼ, ܚܙܵܝܵܐ, ܚܵܙܘܼܝܵܐ, ܚܙܵܝܬܵܐ, ܚܙܵܬܵܐ, ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ, ܚܵܙܹܐ, ܡܲܚܙܹܐ, ܚܸܙܘܵܐ, ܚܵܙܘܿܘܵܐ, ܚܲܙܵܝܵܐ, ܚܲܙܵܝܬܵܐ

See also : ܡܥܵܝܹܢ, ܪܝܼܫ ܣܵܗܕܹܐ, ܣܵܗܹܕ, ܣܵܗܕܵܐ