Eastern Syriac :ܕܒܩ
Western Syriac :ܕܒܩ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to cleave , to adhere , to stick , to cling , to keep close to ; 2) to join together , to assemble , to fasten together ; 3) to bind a book ; 4) to glue , to join together ; 5) to press together ;
French :1) se coller , être lié , adhérer / s'attacher / tenir , se tenir près de , être lié , être solidaire / solidarisé ; 2) attacher ensemble , réunir / assembler / joindre ensemble / lier ; 3) relier un livre ; 4) coller / faire adhérer , rendre adhésif ; 5) presser ensemble ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :דבק

Cf. ܕܵܒ݂ܸܩ, ܕܵܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܘܿܓ݂ܐܵܗ, ܡܲܕܒ݂ܸܩ, ܕܒ݂ܘܿܩ ܓ̰ܵܢܘܼܟ݂, ܕܵܒܸܩ, ܡܕܲܒܩܵܐ

Derived words : ܕܒ݂ܘܿܓ݂ܐܵܗ, ܕܒ݂ܘܿܩ ܓ̰ܵܢܘܼܟ݂, ܕܲܒ݂ܘܼܩܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܹܐ, ܕܲܒܘܼܩܘܼܬܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܬܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܵܐ, ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܕܵܒܹܩ, ܕܵܒܸܩ, ܕܵܒ݂ܹܩ, ܕܵܒ݂ܸܩ, ܕܲܒܸܩ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܒܐܸܚܕܵܕܹܐ, ܕܵܒܹܩ ܢܘܼܪܵܐ, ܕܵܒܹܩ ܩܲܕ݇ܡ, ܕܒ݂ܵܩܵܐ, ܕܸܒ݂ܩܵܐ, ܕܵܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܵܩܬܵܐ, ܕܘܼܒܵܩܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܘܼܩܹܐ, ܡܲܕܒܘܼܩܹܐ, ܡܲܕܒܸܩ, ܡܲܕܒ݂ܸܩ, ܡܲܕܒܸܩ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ, ܡܕܲܒܩܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܡܕܲܒܩܵܢܵܐ, ܡܲܕܒܲܩܬܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܵܩܬܵܐ, ܡܘܼܕܒܸܩܵܐ

Source : Other