Eastern Syriac :ܚܒܒ
Western Syriac :ܚܒܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to love ;
French :aimer , adorer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חבב

Cf. ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܚܲܒܸܒ݂, ܐܲܚܸܒ݂, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ, ܡܚܲܒܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Derived words : ܐܲܚܸܒ݂, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܚܵܒܹܒ݂, ܚܲܒܸܒ݂, ܚܒ݂ܵܒ݂ܵܐ, ܚܲܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܚܒܵܐ, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܘܿܚܸܒܬܵܐ, ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܡܲܚܘܿܒܹܐ, ܡܲܚܘܼܒܹܐ