Eastern Syriac :ܚܠܡ
Western Syriac :ܚܠܡ
Category :root
[Human → Sleep]
English :1) to dream ; 2) to heal , to cure ;
French :1) rêver , songer ; 2) verbe transitif : guérir , remédier à , verbe intransitif ? : guérir (?) , cicatriser (?) , maladie : disparaître (?) , os : se ressouder (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חלם

Cf. ܚܠܡ, ܚܠܵܡܵܐ, ܚܵܠܸܡ, ܡܚܵܠܸܡ, ܚܸܠܡܵܐ, ܚܸܠܡܵܐ, ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ, ܚܵܠܡܵܢܵܐ, ܚܘܼܠܵܡܵܐ, ܡܸܬ݂ܚܲܠܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬ݂ܚܲܠܡܵܢܵܐ, ܚܘܼܠܡܵܐ

Derived words : ܒܹܝܬ ܙܘܼܓܵܪܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܡܲܚܠܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܠܵܡܵܐ, ܚܘܼܠܡܵܐ, ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ, ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܵܐ, ܚܘܼܠܡܲܢܬܵܐ, ܚܠܝܼܡܵܐ, ܚܠܝܼܡܘܼܬ ܕܝܼܢܵܐ, ܚܠܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܚܵܠܹܡ, ܚܵܠܸܡ, ܚܸܠܡܵܐ, ܚܠܵܡܵܐ, ܚܵܠܡܵܢܵܐ, ܚܠܲܡܬܵܐ, ܡܲܚܠܘܼܡܹܐ, ܡܲܚܠܸܡ, ܡܚܵܠܸܡ, ܡܲܚܠܡܵܢܵܐ, ܡܚܲܠܡܵܢܵܐ, ܡܲܚܠܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܠܡܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܚܲܠܡܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܬ݂ܚܲܠܡܵܢܵܐ, ܡܸܬܚܲܠܡܵܢܵܐ