Eastern Syriac :ܚܠܦ
Western Syriac :ܚܠܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to change , to alter , to modify ; 2) to exchange , to trade / to barter , to give something in exchange for something else ;
French :1) changer , modifier , altérer , transformer , retoucher ; 2) échanger , troquer , donner quelque chose contre autre chose ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חלף

Cf. ܚܠܦ, ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ, ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܚܠܵܦܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ, ܡܲܚܠܸܦ, ܡܫܲܚܠܸܦ, ܚܵܠܸܦ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ

Derived words : ܒܚܸܠܦܵܐ ܕ, ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ, ܚܘܼܠܵܦܵܐ, ܚܲܝܠܵܦܵܐ, ܚܠܵܐܦܵܐ, ܚܵܠܘܿܦܵܐ, ܚܲܠܘܼܦܹܐ, ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ, ܚܠܝܼܦܵܐ, ܚܠܝܼܦܘܼܬܵܐ, ܚܵܠܹܦ, ܚܵܠܸܦ, ܚܲܠܸܦ, ܚܹܠܵܦ, ܚܠܵܦ, ܚܵܠܸܦ ܠܚܸܦܪܵܐ, ܚܠܵܦ ܡܲܠܟܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܗܹ̈ܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܗܵܝܵܐ, ܚܲܠܦܵܐ, ܚܸܠܦܵܐ, ܚܠܵܦܵܐ, ܚܸܠܦܵܐ ܕ, ܚܠܵܦܵܐ ܕ, ܚܲܠܦܘܼܬܵܐ, ܚܠܵܦܫܡܵܐ, ܡܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܡܲܚܠܸܦ, ܡܚܲܠܦܵܐ, ܡܲܚܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܠܲܦܬܵܐ, ܡܲܚܦܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܚܠܸܦ, ܡܫܲܚܠܦܵܐ, ܡܫܲܚܠܲܦܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܚܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦ ܢܵܘܒܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܬܵܐ, ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܫܲܚܠܸܦ, ܫܲܚܠܸܦܵܢܵܐ, ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ, ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܘܼܬܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܝܵܐ, ܬܲܚܠܸܦ