Eastern Syriac :ܚܢܢ
Western Syriac :ܚܢܢ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be merciful / lenient / clement ;
French :être miséricordieux / clément / indulgent ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חנן

Cf. ܒܲܪܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܵܐܸܢ, ܚܲܢܵܢ, ܚܢܵܢܵܐ, ܚܲܢܲܢܝܵܐ

See also : ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ, ܡܪܵܚܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܵܚܡܵܢܵܐ, ܪܵܚܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܡܸܢ, ܫܵܦܸܩ, ܡܪܵܚܸܡ

Derived words : ܒܲܪܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܵܐܸܢ, ܚܵܝܸܢ, ܚܵܢܹܢ, ܚܲܢܵܢ, ܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܢܵܢܵܐ, ܚܲܢܲܢܝܵܐ, ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ, ܚܲܢܵܢܬܵܐ