Eastern Syriac :ܛܟܣ
Western Syriac :ܛܟܣ
Category :root
[Science]
English :to order , to arrange , to array / to range ;
French :ordonner , mettre en ordre , ranger , arranger , classer , organiser , disposer , mettre en rang ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :טכס

Derived words : ܒܲܪ ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܒܲܪܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܛܘܼܟܵܣܵܐ, ܛܲܟܘܼܣܹܐ, ܛܵܟܹܣ, ܛܲܟܸܣ, ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܛܟ݂ܵܣܵܐ, ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܵܐ, ܠܵܐ ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܡܛܵܟܸܣ, ܡܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܡܛܲܟܣܵܐ, ܡܛܲܟ݂ܣܵܐܝܼܬ, ܡܛܲܟܣܘܼܬܵܐ, ܡܛܲܟ݂ܣܵܢܵܐ, ܡܛܲܟܣܵܢܵܐ, ܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܛܲܟܲܣܬܵܐ

Origin : Aramaic