Eastern Syriac :ܝܠܦ
Western Syriac :ܝܠܦ
Category :root
[Education]
English :1) to learn ; 2) to teach ;
French :1) apprendre ; 2) enseigner ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :ילף

Cf. ܝܘܼܠܐ݇ܦܵܢ, ܝܵܠܘܼܦܵܐ, ܐܲܠܝܼܦܵܐ, ܝܵܠܘܼܦܘܼܬܵܐ, ܝܠܵܦܬܵܐ, ܐܸܠܦܲܢ, ܝܠܵܦܵܐ, ܡܵܠܘܿܦܸܐ, ܡܲܠܸܦ, ܡܲܠܦܵܢܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܩܵܪܹܐ, ܡܲܕܪܸܢ, ܡܲܢܦܸܩ, ܬܲܥܠܸܡ, ܡܗܪ, ܡܲܒܚܸܪ, ܬܲܠܡܸܕ, ܡܵܗܹܪ, ܡܪܵܒܹܐ, ܡܐܵܕܹܒ

Derived words : ܐܲܠܝܼܦܵܐ, ܐܲܠܸܦ, ܐܸܠܦܲܢ, ܒܹܝܬ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܠܲܦܬܵܐ, ܝܘܼܠܐ݇ܦܵܢ, ܝܘܼܠܦܵܢ ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ, ܝܘܼܠܦܵܢ ܡܲܪܸܥܝܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢ ܣܘܼܘܵܣܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢ ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܵܐ, ܝܵܠܘܿܦܵܐ, ܝܲܠܘܼܦܵܐ, ܝܵܠܘܿܦܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܘܿܦܵܝܵܐ, ܝܠܘܼܦܝܼܵܐ, ܝܲܠܘܼܦܬܵܐ, ܝܲܠܝܼܦܵܐ, ܝ݇ܠܝܼܦܵܐ, ܝܲܠܝܼܦܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܹܦ, ܝܵܠܸܦ, ܝܼܠܵܦܵܐ, ܝ݇ܠܵܦܵܐ, ܝܠܵܦܬܵܐ, ܠܵܐ ܝܵܠܘܿܦܘܼܬܐ, ܡܘܼܠܦܵܐ, ܡܘܼܠܲܦܬܵܐ, ܡܲܠܘܼܦܹܐ, ܡܲܠܸܦ, ܡܲܠܦܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܵܝܵܐ, ܡܵܠܵܦܬܵܐ