Eastern Syriac :ܟܣܐ
Western Syriac :ܟܣܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to cover , to conceal , to hide / to screen ;
French :couvrir , recouvrir , celer , dissimuler , cacher , masquer , dérober aux regards ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כסא

Cf. ܟܣܐ, ܟܵܣܘܿܝܹܐ, ܡܵܟܘܼܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܣܹܐ, ܟܵܣܹܐ, ܡܟܵܣܵܝܬܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ

See also : ܓܢܝܼܙܵܐ, ܛܫܐ, ܒܛܝܼܢܵܐ, ܟܬܵܡܵܐ

Derived words : ܐ݇ܟ݂ܵܣܘܿܦܵܐ, ܟܘܼܣܵܝ ܥܲܝܢܵܐ, ܟܘܼܣܵܝܵܐ, ܟܘܼܣܝܵܐ, ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ, ܟܵܣܹܐ, ܟܲܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܵܣܘܿܝܹܐ, ܟܲܣܘܼܝܹܐ, ܟܲܣܝܵܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܲܣܝܵܐܝܼܬ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܲܟܘܼܣܹܐ, ܡܲܟܸܣ, ܡܲܟܣܹܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܣܘܿܝܹܐ, ܡܟܲܣܘܿܝܹܐ, ܡܟܲܣܝܘܼܬܵܐ, ܡܟܵܣܵܝܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܣܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܣܣܵܢܵܐ, ܬܲܟ݂ܣܝܼܬܵܐ, ܬܲܟܣܝܼܬܵܐ