Eastern Syriac :ܟܦܪ
Western Syriac :ܟܦܪ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to deny , to renounce , to recant ;
French :nier , renier , démentir , désavouer , abjurer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כפר

Cf. ܟܦܵܪܬܵܐ, ܟܦܵܪܵܐ, ܡܲܟܦܘܼܪܹܐ, ܡܲܟܦܵܪܬܵܐ, ܟܲܦܪܵܢܵܐ, ܟܵܦܸܪ, ܟܵܦܹܪ

Derived words : ܒܲܪܟܲܦܪܵܐ, ܟܵܦܘܿܪܵܐ, ܟܲܦܘܼܪܹܐ, ܟܵܦܘܿܪܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܟܵܦܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܟܵܦܘܿܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܦܘܼܪܝܵܐ, ܟܦܝܼܪܬܵܐ, ܟܵܦܹܪ, ܟܵܦܸܪ, ܟܲܦܸܪ, ܟܵܦܪܵܐ, ܟܲܦܪܵܐ, ܟܦܵܪܵܐ, ܟܲܦܪܵܝܵܐ, ܟܲܦܪܵܢܵܐ, ܟܦܵܪܬܵܐ, ܟܦܵܪܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ, ܡܲܟܦܘܼܪܹܐ, ܡܲܟܦܸܪ, ܡܟܲܦܪܵܐ, ܡܟܲܦܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܦܵܪܬܵܐ, ܡܟܲܦܲܪܬܵܐ