Eastern Syriac :ܢܚܬ
Western Syriac :ܢܚܬ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to descend ; abase, humble oneself ; to be a descendant of
French :descendre ;
Dialect :Classical Syriac, Common Aramaic
Hebrew :נחת

Cf. ܡܵܟܸܟ݂, ܬܚܬܝ

Derived words : ܡܲܚܬܵܐ, ܡܲܚܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܡܲܚܲܬܬܵܐ, ܡܲܚܬܬܵܐ, ܡܲܢܸܚܬܵܢܵܐ, ܡܲܢܸܚܬܵܢܹܐ, ܡܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܵܚܘܿܬܵܐ, ܢܲܚܘܼܬܹܐ, ܢܵܚܘܿܬܘܼܬܵܐ, ܢܵܚܹܬ, ܢܵܚܸܬ݂, ܢܲܚܸܬ, ܢܲܚܬܵܐ, ܢܚܵܬܵܐ, ܢܲܚܬܘܼܬܵܐ