Eastern Syriac :ܢܣܒ
Western Syriac :ܢܣܒ
Category :root
[Trade]
English :to take, to receive ;
French :prendre , recevoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נסב

Cf. ܢܣܒ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܢܵܣܹܒ݂, ܢܵܣܘܿܒܵܐ, ܢܣܝܼܒܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܣܒܵܬ

See also : ܟܒܠ, ܐܵܚܹܕ

Derived words : ܐܸܫܛܵܪ ܡܲܣܒ݂ܵܐ, ܡܲܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܡܲܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܘܡܲܬܠܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܹܒ݂, ܢܵܣܹܒ݂ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܒܲܝ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܸܣܒܲܬ, ܢܸܣܒܵܬܘܼܬܵܐ, ܢܸܣܒܲܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܵܣܘܿܒܵܐ, ܢܵܣܘܿܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܢܣܝܼܒ݂ܵܐ