Eastern Syriac :ܢܣܒ
Western Syriac :ܢܣܒ
Category :root
[Trade]
English :to take, to receive ;
French :prendre , recevoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נסב

Cf. ܢܣܒ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܢܵܣܹܒ݂, ܢܵܣܘܿܒܵܐ, ܢܣܝܼܒܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܣܒܵܬ

See also : ܟܒܠ, ܐܵܚܹܕ

Derived words : ܐܸܫܛܵܪ ܡܲܣܒ݂ܵܐ, ܡܲܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܡܲܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܡܲܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܘܡܲܬܠܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܹܒ݂, ܢܵܣܹܒ݂ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܒܲܝ ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܢܵܣܒܲܝ ܒܐܲܦܘܼܬܵܐ, ܢܸܣܒܲܬ, ܢܸܣܒܵܬܘܼܬܵܐ, ܢܸܣܒܲܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܵܣܘܿܒܵܐ, ܢܵܣܘܿܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܢܣܝܼܒ݂ܵܐ