Eastern Syriac :ܣܦܩ
Western Syriac :ܣܦܩ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to be sufficient ; 2) to be empty , to be cleaned out ;
French :1) suffire , être suffisant ; 2) être vide , être vidé , être nettoyé ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :ספק

Derived words : ܓܠܝܼܙ ܣܵܦܩܘܼܬܵܐ, ܠܵܐ ܣܵܦܩܵܐ, ܠܣܦܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܣܦܘܼܩܹܐ, ܡܲܣܦܸܩ, ܡܣܵܦܸܩ, ܡܣܲܦܩܵܢܵܐ, ܣܘܼܦܵܩܵܐ, ܣܘܼܦܩܵܢܵܐ, ܣܵܦܘܼܩܹܐ, ܣܲܦܘܼܩܹܐ, ܣܦܝܼܩܵܐ, ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܦܝܼܩܬܵܐ, ܣܵܦܹܩ, ܣܵܦܸܩ, ܣܲܦܸܩ, ܣܵܦܩܵܐ, ܣܦܵܩܵܐ, ܣܵܦܩܵܐ ܠܡܸܬܒܲܝܢܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܵܦܩܵܐܝܼܬ, ܣܵܦܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܦܹܩܬܵܐ, ܣܲܦܲܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܬܵܐ