Eastern Syriac :ܩܵܪܹܐ
Western Syriac :ܩܳܪܶܐ
Root :ܩܪܐ
Eastern phonetic :' qa: ri:
Category :verb
[Education]
English :1) transitive ; vernacular Sureth ; see also ܗܵܪܹܓ݂ / ܕܵܪܹܫ / ܝܵܠܹܦ / ܣܵܦܹܪ / ܗܵܓܹܐ : to read / to learn from what one has found in writing / to study , to peruse ; ܩܵܪܹܐ ܒܸܙܗܝܼܪܘܼܬܵܐ : to peruse , to read carefully ; Rhéthoré ; ܩܵ̈ܫܹܐ ܩܸܪܝܵܐ ܠܲܝ ܥܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ (with a direct object the verb can vary in gender and number with the latter while the verbal pronoun varies according to the subject) : the priests read the responsorial psalm / response ; ܩܪܹܐ ܠܝܼ ܟܬ݂ܵܒ݂ܹܐ : I have read his book , I read his book ; 2) see also ܗܵܓܹܐ : to read aloud / to utter aloud the written words of a letter ... ; 3) see also ܬܵܠܹܐ / ܬܲܢܹܐ / ܬܵܢܹܐ : to recite / to repeat from memory , to read aloud publicly , to read out / to trot out , to declaim verses, a message ... , to narrate a tale known by heart , to list / to read out facts ... ; 4) to crow ; 5) to call / to send for , to convoke / to summon to come , to cry ; ܩܵܪܹܐ ܒܚܵܨܵܐ ܕ / ܩܵܪܹܐ ܠ : to appeal to a higher court ; ܩܸܪܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ : called to be an apostle ; ܒܸܬ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܥܲܠܝܼ / ܒܸܬ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܫܸܡܹܐ ܒܝܼܝܼ / I shall be called by his name ; ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܠܝܼ ܚܫܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕ ܗܵܘܸܬ ܩܝܼܪܝܵܢ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ : I had an idea you have called us for that reason / on that account ; 6) transitive and intransitive ; by telephone ; see also ܣܵܘܹܕ / ܗܲܡܙܸܡ / ܩܵܪܹܐ : to call / to call up , to give someone a ring / to give someone a call , to ring up , to get someone on the phone / to get / to reach / to dial , to talk / to have a conversation / to converse ; ܩܵܪܹܐ ܒܚܘܼܛܩܵܠܵܐ ܥܲܡ : to call somebody on the phone / to give someone a ring , to have a conversation on the phone with ; 7) with direct object , ܠ or ܒ : to invite somebody to do something , to call on / to summon somebody to do something ; 8) see also ܟܲܢܹܐ : to name , to give a name / to call ; ܠܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܠܐܲܗܡܲܩ ܡܲܥܩܘܼܠ : the fool shall not be called generous ; ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܬ ܩܵܪܹܐ ܠܵܗܿ : it shall be called a way ; 9) to mention , to speak of , to talk about ; 10) passive : ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ : to be famous ; 11) intransitive : to learn / to study ; 12) Al Qosh : to wake a sleeper up / to awaken , to call a sleeper ; 13) to proclaim ; 14) also ܩܵܪܐ ܩܵܠܵܐ : to sound , to give forth a sound , to emit ; 15) Bailis Shamun, see also ܚܠܲܡܠܸܡ : ܩܵܪܹܐ ܒܫܸܢܬܵܐ : to emit nocturnally , to have a wet dream ; 16) Bailis Shamun ; transitive ; fruit, flowers ... ; see also ܠܲܩܸܛ / ܦܵܪܹܫ / ܩܵܪܹܐ / ܓܲܒܹܐ : to pick / to gather by plucking , to pluck ; 17) transitive followed by ܠܒܵܬ݇ܪܵܐ ; see also ܡܲܗܦܸܟ݂ / ܡܲܥܛܸܦ / ܨܲܝܸܒ݂ / ܡܲܕܥܸܪ ; a defective product, an official ... : to recall , to withdraw , to call back / to call to return to reality, to duty, from dreaming ... ; 18) transitive ; see also ܠܲܩܸܛ / ܦܵܪܹܫ / ܛܵܪܹܩ / ܓܵܒܹܐ / ܓܲܒܹܐ : to select , to pick out , to choose from a number , to opt for ;
French :1) transitif ; Soureth vernaculaire ; voir aussi ܗܵܪܹܓ݂ / ܕܵܪܹܫ / ܝܵܠܹܦ / ܣܵܦܹܪ / ܗܵܓܹܐ : lire / étudier / apprendre de ce que l'on a trouvé par écrit , consulter un écrit , bûcher / potasser ; ܩܵܪܹܐ ܒܸܙܗܝܼܪܘܼܬܵܐ : lire attentivement / consulter ; Rhéthoré ; ܩܵ̈ܫܹܐ ܩܸܪܝܵܐ ܠܲܝ ܥܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ (avec un complément d'objet direct le verbe peut s'accorder en genre et en nombre avec ce dernier tandis que de son côté le pronom verbal s'accorde avec le sujet) : les prêtres ont lu le Répons ; ܩܪܹܐ ܠܝܼ ܟܬ݂ܵܒ݂ܹܐ : j'ai lu son livre (à lui) ; 2) voir aussi ܩܵܪܹܐ / ܗܵܓܹܐ : lire à haute voix une histoire, une lettre ... ; 3) voir aussi ܬܵܠܹܐ / ܬܲܢܹܐ / ܬܵܢܹܐ : réciter / répéter de mémoire , lire à haute voix publiquement , déclamer un poème, un message ... , narrer un récit / dire par cœur , énumérer par cœur des faits ... ; 4) exulter , fanfaronner , faire le malin , chanter victoire , pavoiser / se vanter ; 5) appeler / convoquer / sommer de venir / inviter à venir , faire venir / intimer de venir , crier ; ܩܵܪܹܐ ܒܚܵܨܵܐ ܕ / ܩܵܪܹܐ ܠ : faire appel à une cour supérieure ; ܩܸܪܝܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ : ayant vocation pour / appelé à être apôtre ; ܒܸܬ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܫܸܡܹܗ ܥܲܠܝܼ / ܒܸܬ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܫܸܡܹܐ ܒܝܼܝܼ / je serai appelé par son nom ; ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܠܝܼ ܚܫܵܒ݂ܵܐ ܩܲܕ ܗܵܘܸܬ ܩܝܼܪܝܵܢ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ : je me doutais que tu nous avais appelé / convoqué pour cette raison ; 6) transitif et intransitif ; par téléphone ; voir aussi ܣܵܘܹܕ / ܗܲܡܙܸܡ / ܩܵܪܹܐ : appeler , contacter , composer le numéro de , converser avec / avoir une conversation avec / échanger des propos ; ܩܵܪܹܐ ܒܚܘܼܛܩܵܠܵܐ ܥܲܡ : appeler quelqu'un au téléphone , parler au téléphone avec quelqu'un ; 7) avec complément d'objet direct , ܠ ou ܒ : inviter quelqu'un à faire , demander instamment / faire appel à / sommer quelqu'un de faire quelque chose ; 8) voir aussi ܟܲܢܹܐ : nommer / appeler , donner un nom , désigner ; ܠܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ܠܐܲܗܡܲܩ ܡܲܥܩܘܼܠ : l'idiot ne sera pas appelé généreux ; ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܬ ܩܵܪܹܐ ܠܵܗܿ : ce sera appelé une route , on l'appellera route ; 9) mentionner , parler de / évoquer ; 10) au passif : ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ : être célèbre / fameux ; 11) intransitif : apprendre / étudier ; 12) Al Qosh : réveiller un dormeur ; 13) proclamer ; 14) aussi ܩܵܪܐ ܩܵܠܵܐ : sonner / produire un son / émettre , retentir ; 15) Bailis Shamun, voir aussi ܚܠܲܡܠܸܡ : ܩܵܪܹܐ ܒܫܸܢܬܵܐ : avoir une émission / éjaculation nocturne , éjaculer pendant son sommeil , faire un rêve mouillé ; 16) Bailis Shamun ; transitif ; fruits, fleurs ... ; voir aussi ܠܲܩܸܛ / ܦܵܪܹܫ / ܩܵܪܹܐ / ܓܲܒܹܐ : cueillir , ramasser / récolter à la main ; 17) transitif suivi de ܠܒܵܬ݇ܪܵܐ ; voir aussi ܡܲܗܦܸܟ݂ / ܡܲܥܛܸܦ / ܨܲܝܸܒ݂ / ܡܲܕܥܸܪ ; un produit défectueux, un fonctionnaire ... : rappeler / retirer / faire revenir , appeler à revenir , tirer quelqu'un de ses rêves ... , ramener au devoir ... ; 18) transitif ; voir aussi ܠܲܩܸܛ / ܦܵܪܹܫ / ܛܵܪܹܩ / ܓܵܒܹܐ / ܓܲܒܹܐ : choisir dans un groupe , sélectionner / désigner après triage selon des critères , opter pour ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܩܪܐ, ܩܪܵܝܵܐ, ܩܲܪܵܝܵܐ, ܩܪܵܐ, ܩܵܪܘܿܝܵܐ, ܩܸܪܝܵܢܵܐ, ܩܪܵܝܬܵܐ, ܩܵܪܝܵܢܵܐ, ܩܵܪܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܩܪܹܐ, ܡܸܬ݂ܩܲܪܝܵܢܵܐ, ܡܲܩܪܘܼܝܹܐ, ܡܲܩܪܝܼܵܢܵܐ, ܩܵܠܵܡܵܐ ܡܲܩܪܝܼܵܢܬܵܐ, ܡܲܩܪܹܐ, ܩܲܪܝܵܐ

See also : ܕܵܪܹܫ, ܝܵܕܹܥ, ܝܵܕܥܹܐ, ܝܵܠܹܦ, ܡܲܕܪܸܢ, ܙܵܟܹܐ, ܝܵܬܹܪ, ܢܵܒܹܓ݂, ܡܲܠܸܦ, ܡܲܢܦܸܩ, ܬܲܥܠܸܡ, ܬܢܵܝܬܵܐ, ܡܗܪ, ܡܙܲܡܸܢ, ܟ̰ܐܵܕܵܐ, ܡܟܵܪܸܡ, ܫܲܡܸܗ, ܟܵܢܹܐ, ܗܲܡܙܸܡ, ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ, ܣܘܵܕ݂ܵܐ, ܣܵܘܹܕ, ܦܵܪܹܫ, ܦܪܵܫܵܐ, ܓܲܒܹܐ, ܓܲܒܘܼܝܹܐ, ܠܲܩܘܼܛܹܐ, ܠܲܩܸܛ

distinguish from ܩܵܪܹܥ ; Akkadian qerû : to invite

ne pas confondre avec ܩܵܪܹܥ ; akkadien qerû : inviter

Source : Maclean, Bailis Shamun, Other