Eastern Syriac :ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢ
Western Syriac :ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ
Root :ܝܬܪ
Eastern phonetic :' ia ti:r ' min
Category :adverb
[Measures]
English :1) more ... than ; 2) adjective : most (of) , the most (?) ; 3) over / in excess of / too much / too many , excessively ; ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢ ܛܝܼܡܵܐ : an overcharge , an excessive price / a swindle (?) ; ܓܵܪܹܫ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢ ܡܵܐ ܕܐܝܬ ܠܹܗ : to over draw , to draw too much / excessively ;
French :1) plus ... que , davantage ... que ; 2) adjectif : la plupart de(s) , le plus (?) / la plus (?) ; 3) trop / de trop , en excès / excessivement , outre- / de plus que la limite / sur- , exagérément ; ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢ ܛܝܼܡܵܐ : un prix excessif , une arnaque ; ܓܵܪܹܫ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢ ܡܵܐ ܕܐܝܬ ܠܹܗ : trop tirer / surexploiter / surpasser la limite de tirage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܬܪ, ܝܲܬܝܼܪ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܚܵܫܘܿܫܬܵܐ, ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܝܲܬܝܼܪܵܐ, ܝܲܬܝܼܪܬܵܐ

Variants : ܙܵܘܪܵܐ ܡܸܢ

See also : ܒܘܼܫ, ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕ, ܠܥܲܝܢܵܬ݂, ܥܲܠ ... ܟܠܲܝ, ܒܝܼܫ, ܡܵܘܣܦܵܢܵܐܝܼܬ

Akkadian aq-qāt / eli / al : more than (...)

akkadien aq-qāt / eli / al : plus que (...)

Source : Maclean