Eastern Syriac :ܡܵܠܸܚ
Western Syriac :ܡܳܠܶܚ
Root :ܡܠܚ
Eastern phonetic :' ma: liḥ
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to be salt ; 2) to make salt ;
French :1) être de sel ; 2) faire du sel , produire du sel ;
Dialect :NENA, Other

Cf. ܡܠܚ, ܡܸܠܚܵܐ, ܡܸܠܚܵܢܵܐ, ܡܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܡܠܸܚ, ܡܲܠܸܚ, ܡܵܠܹܚ

See also : ܡܕܵܟ݂ܵܐ

NENA, Al Qosh ; see also ܡܲܠܸܚ

NENA, Al Qosh ; voir aussi ܡܲܠܸܚ

Source : Maclean