Eastern Syriac :ܓܘܼܙܪܵܐ
Western Syriac :ܓܽܘܙܪܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :' guz ra:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :an island , an isle ;
French :une île ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܪ, ܓܲܙܵܪܵܐ, ܓܲܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܙܵܪܬܵܐ, ܓܙܘܼܪܝܵܐ, ܓܵܙܹܪ, ܓܙܘܼܪܬܵܐ, ܓܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܵܙܵܪܬܵܐ, ܓܵܙܵܪܬܘܼܢܝܼܬܵܐ, ܓܙܝܼܪܬܵܐ, ܓܵܙܲܪܬܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܓܵܙܪܘܿܢܝܼܬܵܐ

See also : ܐ݂ܝ, ܥܵܕܵܐ, ܓܘܼܙܪܵܐ, ܓܵܙܲܪܬܵܐ, ܓܙܝܼܪܬܵܐ, ܓܵܙܲܪܬܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܓܵܙܪܘܿܢܝܼܬܵܐ

Source : Yoab Benjamin