Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܶܠܺܝܬܳܐ
Root :ܥܠܐ
Eastern phonetic :' bi:t i ' li: ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :Luke : 22, 12 : an upper room ;
French :Luc : 22, 12 : une chambre haute , une pièce à l'étage ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܥܠܐ, ܥܠܵܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ