Eastern Syriac :ܢܸܫܩܵܐ
Western Syriac :ܢܶܫܩܳܐ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :' niš qa:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :a kiss ;
French :un baiser , une bise , un bisou ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܫܩ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ , ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܹܩ