Eastern Syriac :ܢܵܫܸܩ
Western Syriac :ܢܳܫܶܩ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :' na: šiq
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :with ܠ or direct object or (Urmiah only) ܡܸܢ : to kiss ; Rhétoré ; ܟܢܵܫܩܸܢ ܦܵܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐ݇ܝܵ̈ܠܝܼ ܥܲܙ̈ܝܼܙܹܐ ܣܲܦܘܿ ܘ ܩܵܩܘܿ ܘ ܒܪܵܬܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܝܼܘܿܟܹܐ : I kiss the cheeks of my dear sons Sapo and Qaqo and my little daughter Mioké as well ;
French :avec ܠ ou complément d'objet ou (Ourmia seulement) ܡܸܢ : embrasser , donner un baiser / une bise à ... ; Rhétoré ; ܟܢܵܫܩܸܢ ܦܵܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐ݇ܝܵ̈ܠܝܼ ܥܲܙ̈ܝܼܙܹܐ ܣܲܦܘܿ ܘ ܩܵܩܘܿ ܘ ܒܪܵܬܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܝܼܘܿܟܹܐ : je baise / je fais un bisou sur les joues de mes chers fils Sapo et Qaqo, ainsi que de ma petite fille Mioké ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܢܫܩ, ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ , ܥܲܫܝܼܩ, ܥܵܫܸܩ, ܥܵܫܩ, ܥܵܫܩܵܢܵܐ, ܢܫܵܩܬܵܐ, ܥܵܐܫܹܩ, ܫܐܵܩܵܐ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܹܩ

See also : ܢܫܩ, ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ , ܥܲܫܝܼܩ, ܥܵܫܸܩ, ܥܵܫܩ, ܥܵܫܩܵܢܵܐ, ܢܫܵܩܬܵܐ, ܥܵܐܫܹܩ, ܫܐܵܩܵܐ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܹܩ, ܢܵܫܹܩ

Source : Maclean