Eastern Syriac :ܡܦܵܠܸܛ
Western Syriac :ܡܦܳܠܶܛ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :(m) ' pa: li:ṭ
Category :verb
English :1) to put out , to expel , to eject , to exhaust ; 2) to bring out , to take out , to extract , to deduce , to infer ; 3) with ܥܲܠ or ܡܸܢ : to exact from ; 4) to carry out of a place , to evacuate , to airlift (?) ; 5) to hatch , to bear , to bring forth , to produce / to create ; 6) to give out , to distribute ; 7) ring, jewel ... ; to take off ; ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ : to acquit , to clear of a charge , to declare non guilty , to disculpate , to exonerate ; ܡܦܵܠܸܛ ܠܒܲܗܪܵܐ : to bring to light , to show ; ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܿܢ : to juggle ;
French :1) rejeter , expulser , chasser , renvoyer , exclure , gaz : souffler (?) ; 2) sortir , faire sortir , faire ressortir / révéler , découler , extraire , déduire / en déduire / deviner , inférer , en conclure ; 3) avec ܥܲܠ ou ܡܸܢ : exiger de , demander à (quelqu'un de ...) , monnayer (quelque chose) auprès de , signature, confession, argent ... : extorquer quelque chose) à ; 4) transporter hors de / faire sortir de , déménager de quelque part , évacuer de ; 5) couver , élever , engendrer / donner naissance à / produire , production industrielle : sortir ; 6) distribuer , donner , faire partager ; 7) bague, alliance, bijou ... ; retirer , enlever ; ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ : acquitter , disculper , innocenter / blanchir ; ܡܦܵܠܸܛ ܠܒܲܗܪܵܐ : révéler , mettre en lumière , démontrer ; ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܿܢ : jongler ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܠܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ

See also : ܡܦܵܘܸܓ̰, ܛܪܵܕܵܐ, ܡܟܵܡܸܪ, ܫܵܕܘܼܪܹܐ

Source : Maclean