Eastern Syriac :ܓܵܐܸܦ
Western Syriac :ܓܳܐܶܦ
Eastern phonetic :' ga: ip / ga: if
Category :verb
[Human → Speech]
English :Al Qosh : to threaten ;
French :Al Qosh : menacer , proférer des menaces ;
Dialect :Other

Cf. ܓܲܦܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ

Variants : ܓܲܝܸܦ, ܓ̰ܵܝܸܩ, ܓܵܝܸܪ

See also : ܓܙܵܡܵܐ, ܓܵܙܹܡ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܚܡ, ܡܠܟ, ܢܡܪ, ܥܙܙ, ܓܵܙܹܡ