Eastern Syriac :ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܐܳܟܶܠ ܓܶܙܡ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' a: ḥil ' giz mi
Category :verb
[Human → Speech]
English :to threaten , to utter threats ;
French :menacer , proférer des menaces ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܵܡܵܐ, ܓܵܙܹܡ, ܙܵܥܹܦ

Variants : ܠܵܚܹܡ ܓܸܙܡܹ̈ܐ

See also : ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܵܚܹܡ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܠܘܼܚܵܡܵܐ