Eastern Syriac :ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ
Western Syriac :ܐܳܟܶܠ ܓܰܦܶܐ
Eastern phonetic :' a: ḥil ' gap pi
Category :verb
[Human → Speech]
English :to threaten ;
French :menacer , proférer des menaces ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܐܸܦ, ܓܲܦܹ̈ܐ

See also : ܓܙܵܡܵܐ, ܓܵܙܹܡ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ