Eastern Syriac :ܠܘܼܚܵܡܵܐ
Western Syriac :ܠܽܘܚܳܡܳܐ
Root :ܠܚܡ
Eastern phonetic :lu: ' ḥa: ma:
Category :noun
[Human → Speech]
English :a threat , a menace ;
French :une menace ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܚܡ, ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܠܲܚܸܡ, ܠܵܚܹܡ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ

See also : ܓܵܐܸܦ, ܓܙܵܡܵܐ, ܓܵܙܹܡ, ܙܵܥܹܦ, ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ