Eastern Syriac :ܬܝܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܬܝܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' tian ta:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :urine , piss , pee ;
French :l'urine , la pisse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܝܵܢܵܐ

Akkadian : šīnāti (urine)

akkadien : šīnāti (urine)