Eastern Syriac :ܨܒܥ
Western Syriac :ܨܒܥ
Eastern phonetic :ṣ-b-ʿ
Category :verb
[Humanities → Language]
English :to dip , to moisten , to dye , to colour ;
French :tremper , humidifier , teindre , colorer , décolorer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :צבע

Cf. ܨܒ݂ܵܥ, ܨܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܵܒ݂ܥܵܢܵܐ, ܨܒ݂ܥܘܿܬܵܐ, ܒܹܝܬܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܥܝܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܵܒ݂ܥܘܿܝܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܝܵܐ, ܨܘܼܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܒ݂ܘܿܥܬܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܥܝܹܐ

See also : ܛܡܵܫܵܐ, ܛܵܡܸܫ, ܥܡܵܕܵܐ