Eastern Syriac :ܟܵܘܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܳܐ
Eastern phonetic :' ka: wa:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a window ;
French :une fenêtre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܘܬܵܐ, ܟܵܘܹܐ

See also : ܐܲܡܦܘܼܡܵܐ, ܟܵܘܬܵܐ, ܟܵܘܹܐ, ܡܒܲܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܙܘܸܕܢܵܐ, ܐܘܼܙܸܢܬܵܐ, ܦܲܢܓ̰ܵܪܵܐ

Akkadian : aptu

akkadien : aptu