Eastern Syriac :ܕܲܥܸܟ݂
Western Syriac :ܕܰܥܶܟ݂
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :' da: iḥ
Category :verb
English :1) Classical and Eastern Syriac ; transitive ; fire ... : to extinguish , to quench , to put out , metaphor : hopes, prospect ... : to shatter (?) , to dash (?) , to wreck (?) , see ܡܟܲܪܛܸܢ ; 2) intransitive ; see also ܕܵܥܹܟ݂ / ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : fire, passion ... : to be extinguished , to quench / to go out , to cool / to blowout ; 3) metaphor ; transitive and intransitive : swelling, wind, storm, fever, rage .... ; see ܢܵܟܹܚ / ܫܵܟܹܢ / ܗܵܕܹܐ / ܫܵܠܹܐ / ܫܲܢܸܢ : to abate , to cool down , to die down , to die out / to go out , to fade , to fade away ;
French :1) syriaque classique et oriental ; transitif ; feu, flammes, passion ... : éteindre , souffler , refroidir / étouffer / vaincre , métaphore : espoir , perspective ... : anéantir (?) , réduire à néant (?) , voir ܡܟܲܪܛܸܢ ; 2) intransitif ; voir aussi ܕܵܥܹܟ݂ / ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : incendie, passion ... : être éteint , s'éteindre ; 3) métaphore ; transitif et intransitif : gonflement, vent, tempête, fièvre, rage ... ; voir ܢܵܟܹܚ / ܫܵܟܹܢ / ܗܵܕܹܐ / ܫܵܠܹܐ / ܫܲܢܸܢ : diminuer , baisser , tomber / s'atténuer , s'en aller peu à peu , disparaître , mourir tout doucement ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Other

Cf. ܕܥܟ, ܕܥܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܕܲܥܘܼܟܹܐ, ܕܵܥܸܟ݂, ܕܲܥܸܟ݂

Variants : ܛܵܥܸܟ݂

See also : ܡܲܛܸܚ, ܡܲܟ̰ܡܸܥܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܫܲܗܹܐ, ܫܲܗܘܼܝܹܐ, ܡܲܓ݂ܗܹܐ, ܡܲܓ݂ܗܘܼܝܹܐ, ܦܲܝܸܓ݂, ܦܲܝܘܼܓܹܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܥ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܥܹܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܗ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܗܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun