Eastern Syriac :ܡܲܫܪܘܼܩܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܫܪܩ
Eastern phonetic :maš ru: ' qi: tha:
Category :noun
[Art → Music]
English :a flute with a whisle mouthpiece ;
French :une flute avec embout ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܪܩ, ܫܵܪܘܿܩܵܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܵܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܹܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܬܵܐ, ܡܲܫܪܩܵܢܵܐ, ܫܵܪܘܿܩܬܵܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܵܐ

See also : ܨܲܠܒܘܼܒܵܐ, ܙܘܼܪܢܵܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܬܵܐ, ܢܵܝ, ܦܲܕܘܪܬܵܐ, ܐܲܒܘܼܒܵܐ, ܫܵܒܝܼܒܵܐ, ܨܦܘܿܢܵܐ, ܢܵܝ, ܬܘܼܬܲܟܬܵܐ, ܡܲܫܪܘܼܩܝܼܬ݂ܵܐ, ܕܘܼܕܸܟܬ݂ܵܐ, ܨܸܦܘܼܪܬܵܐ