Eastern Syriac :ܗܵܘܹܐ
Western Syriac :ܗܳܘܶܐ
Eastern phonetic :' ha: wi:
Category :verb
English :1) to be , to see the conjugation (presents, imperfects, future, subjunctive ...) see ܗܘܵܝܵܐ / ܫܒ݂ܘܿܩ ; .ܚܡܵܪܬܵܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܝܼ : don't be stupid ; .ܒܸܕ ܗܘܿܝܵܬ ܪܵܒܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܝܼܪܬܵܐ : you shall be very happy at the palace ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܝܼ : I was ; ܫܒ݂ܘܼܩ ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܕܡܝܼܵܐ ܥܲܠܘܼܗ ܒܝܼ ܕܚܲܝܠܐ݇ ܕܠܸܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܓܪܵܐ! : let him be similar to him in terms of strength of the heart as well as of the body ! ; for ܐܝܼܬ݂ : ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ : there usually is ; 2) to become , to be turned into , also ܗܵܘܹܐ ܠ ; ܗܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܸܣܜܘܼܟ݂ܣܵܐ ܢܵܦܘܿܚܵܐ : they became an inspirational element ; ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܐ ܪܘܼܫܡܵܝܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ : Assyrian became the official language of the Middle-East ; 3) to be made , to be done ; Al Qosh : ܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒ : what will become of ; 4) see also ܥܵܪܹܨ / ܟܵܝܹܢ / ܣܲܩܒܸܠ / ܓܵܕܹܫ / ܩܲܘܸܡ : to happen , to occur , to take place , to come about ; 5) to be born , also ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ; ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ : born in the house , cake ... : home-made , home-brewn (?) ; 6) to be possible , to be likely ; ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ / ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ : it is impossible , it is unlikely , it cannot be , it will not do , it won't work ; ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ : God fordid ! , Heaven forbid ! ; ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ : lest , for fear that ; ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܕ / ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕ : perhaps , maybe ; Ourmia : ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܫܩܵܠܵܐ / NENA : ܒܸܬ ܐܵܬܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ : it can be taken ; ܡܸܢܕܝܼ ܣܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ : a thing likely to be , a probable thing / a probability ; 7) followed by ܕ : to belong to , to be the property of ; 8) NENA, Al Qosh : impersonal followed by ܒ : to be able to , can , see ܐܝܼܬ݂ ; 9) used impersonally in feminine : to have , have got ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠ : he had the heart / intention to , he meant to ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܒܪܵܐ : they had word ; ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܐ : what has come over him ? , what is the matter with him ? , what got into him ? ; 10) also in masculine : to have / have got ; ܗܵܘܹܐ ܠܹܐ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܠ : to have a relevance with / to be relevant to / to have reference to / to concern / to affect ; 11) a word ... : to be said , to be uttered / pronounced / quoted (?) ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : let us see the word that has been said / uttered ; 12) with ܦܝܼܫܵܐ : to be born , see ܝܠܕ ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : at that very time was born Moses ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : and he remained / stayed as a refugee in the land of Madian where two sons were born to him ; 13) intransitive ; see also ܩܵܐܹܡ / ܩܵܢܹܒ݂ / ܟܵܡܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ ; figurative sense : quality, feature, right ... : to reside / to be present as an element or a quality , to be found , right, authority, final say ... : to belong to / to remain the prerogative of ; 14) intransitive verb ; see also ܥܵܪܹܨ / ܓܵܕܹܫ / ܣܲܩܒܸܠ / ܩܲܘܸܡ : to occur , to happen / to go on , to take place / to pass / to come off , to come about / to arise / to come , to crop up / to show up , to come to pass , to present itself , to come to pass , to take place / to pass / to come off ;
French :1) être , pour voir les conjugaisons (aux présents, imparfaits, futur, subjonctif ...) voir ܗܘܵܝܵܐ / ܫܒ݂ܘܿܩ ; .ܚܡܵܪܬܵܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܝܼ : ne sois pas idiote ; .ܒܸܕ ܗܘܿܝܵܬ ܪܵܒܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܝܼܪܬܵܐ : tu seras très heureuse au palais ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܝܼ : j'étais ; ܫܒ݂ܘܼܩ ܗܵܘܹܐ ܡܘܼܕܡܝܼܵܐ ܥܲܠܘܼܗ ܒܝܼ ܕܚܲܝܠܐ݇ ܕܠܸܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܓܪܵܐ! : qu'il lui soit comparable par la force du cœur comme du corps ! ; à la place de ܐܝܼܬ݂ : ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ : d'habitude il y a ; 2) devenir , se transformer en / être transformé en , aussi ܗܵܘܹܐ ܠ ; ܗܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܸܣܜܘܼܟ݂ܣܵܐ ܢܵܦܘܿܚܵܐ : ils devinrent un élément d'inspiration ; ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ : l'Assyrien devint la langue officielle du Moyen-Orient ; 3) être fait / fabriqué ; Al Qosh : ܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒ : qu'adviendra-t-il de , que va devenir ; 4) voir aussi ܥܵܪܹܨ / ܟܵܝܹܢ / ܣܲܩܒܸܠ / ܓܵܕܹܫ / ܩܲܘܸܡ : arriver , se passer , se produire , avoir lieu , advenir / survenir ; 5) naître , être né , aussi ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ; ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ : né à la maison , gâteau ... : fait maison (?) ; 6) être possible ; ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ / ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ : c'est impossible , c'est pas possible , ça ne marchera pas , ça n'ira pas ; ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ : à Dieu ne plaise ! , pourvu que non !, Que Dieu m'en garde ! ; ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ : de crainte que , afin de ne pas , de peur de ; ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܕ / ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕ : peut-être que , il se pourrait que ; Ourmia : ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܫܩܵܠܵܐ / NENA : ܒܸܬ ܐܵܬܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ : il peut être pris ; ܡܸܢܕܝܼ ܣܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܗܵܘܹܐ : une chose susceptible d'avoir lieu / une chose probable , une probabilité / une possibilité ; 7) suivi de ܕ : appartenir à , être la propriété de ; 8) NENA, Al Qosh : impersonnel suivi de ܒ : être capable de , pouvoir , voir ܐܝܼܬ݂ ; 9) utilisé au féminin de manière impersonnelle : avoir ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠ : il avait le cœur à / l'intention de ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܒܪܵܐ : ils avaient / ont eu un mot ; ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܐ : qu'est-ce qu'il lui a pris ? , qu'a-t-il eu ? , que lui est-il arrivé ? ; 10) aussi au masculin : avoir ; ܗܵܘܹܐ ܠܹܐ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܠ : avoir un lien avec / être en lien avec , avoir un rapport avec / concerner / toucher / affecter ; 11) mot / parole ... : être dit / être prononcé / être cité (?) ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : voyons le mot qui a été prononcé / dit ; 12) avec ܦܝܼܫܵܐ : naître , voir ܝܠܕ ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : en ce même temps naquit Moïse ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : et il resta / demeura comme réfugié dans la terre / au pays de Madian où deux fils lui naquirent ; 13) intransitif ; voir aussi ܩܵܐܹܡ / ܩܵܢܹܒ݂ / ܟܵܡܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ ; sens figuré : qualité, caractéristique, droit ... : résider / être présent en tant qu'élément ou qualité , se trouver , droit, autorité suprême, dernier mot ... : appartenir à , être / rester du domaine de ; 14) verbe intransitif ; voir aussi ܥܵܪܹܨ / ܓܵܕܹܫ / ܣܲܩܒܸܠ / ܩܲܘܸܡ : arriver / avoir lieu , venir / survenir , se produire , advenir , se passer , se concrétiser / se réaliser / s'accomplir , se passer / se présenter une occasion / il se trouve que , survenir , tomber à l'improviste , advenir , se trouver que / il se trouve que ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܗ݇ܘܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܝܼܵܐ, ܒܸܕ ܕܵܘܵܚ

Variants : ܘܵܘܵܐ, ܘܹܘܵܐ

See also : ܝܼܘܸܢ, ܝܼܘܵܢ, ܝܼܬܘܼܢ, ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܠܲܝܗܝ, ܝܼܬܘܿܢ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ, ܝܼܘܸܬ, ܩܲܘܸܡ

is this word connected to the name Jehovah / Yahweh ? See ܝܹܗܘܼܘܵܐ The ܗ often falls thus : ܠܹܐ ܗ݇ܘܹܐ = ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ , ܠܹܐ ܗ݇ܘܵܚ = ܠܹܐ ܗܵܘܵܚ

ce mot est-il lié au nom de Jéhovah / Yahweh ? Voir ܝܹܗܘܼܘܵܐ Le ܗ disparaît souvent d'où : ܠܹܐ ܗ݇ܘܹܐ = ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ , ܠܹܐ ܗ݇ܘܵܚ = ܠܹܐ ܗܵܘܵܚ. Al Qosh : ܟܵܗ݇ܘܹܐ = ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun