Eastern Syriac :ܡܲܢܓܸܫܬܵܢ
Western Syriac :ܡܰܢܓܶܫܬܳܢ
Eastern phonetic :man ' giš ta:n
Category :adverb
[Time]
English :again , over again , anew , afresh ;
French :encore , et encore , encore une fois , de nouveau ;
Dialect :Urmiah, Tiari

Cf. ܡܘܼܢܓܘܼܫܬܵܢ

Variants : ܡܘܼܢܓܘܼܫܬܵܢ

See also : ܬܵܙܵܕܵܢ, ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ, ܡܸܢ ܕܪܝܼܫ, ܡܸܢܕܪܝܼܫ, ܬܘܿܒܵܢ, ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܹܕܪܸܫ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ, ܡܸܫܬܵܢ, ܡܸܫܬܵܢܝܼ, ܗܲܡܸܫܬܝܼ