Eastern Syriac :ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܟܵܗܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܟܬܺܝܒ݂ܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :' ktiu: ta: kah ' né ta:
Category :noun
[Humanities → History]
English :literally : sacerdotal script , the priestly handwriting ;
French :littéralement : l'écriture sacerdotale / des prêtres ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܗܢ, ܟܵܗܢܵܐ

See also : ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܨܸܨܵܢܵܝܬܵܐ

Source : Maclean