Eastern Syriac :ܚܵܝܹܐ
Western Syriac :ܚܳܝܶܐ
Root :ܚܝܐ
Eastern phonetic :' ḥa: yi:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to live , to be alive ; ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܚܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܸܪܘܵܢܵܐ : a man living on alms / a beggar ; 2) intransitive verb ; see also ܢܵܚܹܡ / ܢܵܦܹܨ / ܩܵܐܹܡ : to resuscitate , to resurrect , to come back to life / to be brought back to life , to live again , to rise from the dead , to be saved , to recover of a sickness , to save one's life , to be brought back to life ; past participle masculine ܚܝܼܵܐ / feminine : ܚܝܼܬܵܐ : lived , saved , recovered of a sickness / healed / cured , alive , surviving (?) ; 3) Bailis Shamun ; see also ܫܵܟܹܢ / ܥܵܡܹܪ : house, location ... : to live / to dwell / to reside in ... , to occupy / to people / to populate ;
French :1) vivre , être en vie ; ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܚܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܸܪܘܵܢܵܐ : un homme qui vit de la charité / d'aumônes , un mendiant ; 2) verbe intransitif ; voir aussi ܢܵܚܹܡ / ܢܵܦܹܨ / ܩܵܐܹܡ : ressusciter , revenir à la vie / revenir de la mort , revivre à nouveau , se ranimer / revivre / être ressuscité , se lever d'entre les morts , être sauvé , recouvrer la santé , se remettre d'une maladie , sauver sa vie , être ressuscité ; participe passé masculin ܚܝܼܵܐ : vécu , sauvé , remis de maladie / guéri , ressuscité ; participe passé féminin : ܚܝܼܬܵܐ : vécue , vivante / en vie sauvée / survivante (?) , remise de maladie / guérie , ressuscitée ; 3) Bailis Shamun ; voir aussi ܫܵܟܹܢ / ܥܵܡܹܪ : maison, lieu ... : vivre / résider / demeurer dans ... , occuper / peupler ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܝܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܝܘܼܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܘܼ, ܡܲܚܹܐ, ܚܲܝܵܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܐ, ܚܲܝ̈ܘܵܬܵܐ, ܚܲܝܹ̈ܐ, ܚܵܝܵܢܵܐ, ܚܲܝܹܐ, ܚܲܝܬܵܐ, ܒܝܼܚܵܝܹܐ, ܚܝܵܝܵܐ, ܚܝܼܵܐ, ܚܲܝܵܢܵܐ

See also : ܩܵܐܹܡ, ܩܝܵܡܵܐ, ܪܵܥܹܫ, ܢܵܚܹܡ, ܝܵܬܸܒ݂, ܫܵܪܹܐ, ܥܵܡܹܪ, ܥܡܵܪܵܐ, ܫܟ݂ܵܢܵܐ, ܫܵܟܹܢ

imperative : (masculine singular) ܚܝܼ / ܚܝܝܼ , (feminine singular) : ܚܵܝ ; (plural) : ܚܝܼܡܘܿܢ / (Urmiah) ܚܝܹܐܡܘܿܢ ; preterit : ܚܹܝܠܹܗ / (Tiari) ܚܝܹܐܠܹܗ

impératif : (masculin singulier) ܚܝܼ / ܚܝܝܼ , (féminin singulier) : ܚܵܝ ; (pluriel) : ܚܝܼܡܘܿܢ / (Ourmia) ܚܝܹܐܡܘܿܢ ; prétérit : ܚܹܝܠܹܗ / (Tiari) ܚܝܹܐܠܹܗ

Source : Maclean, Bailis Shamun