Eastern Syriac :ܡ݇ܚܲܠ ܡܵܐܢܵܐ
Western Syriac :ܡ݇ܚܰܠ ܡܳܐܢܳܐ
Eastern phonetic :' ḥal ma: na:
Category :noun
[Feeding]
English :a clout , a dishcloth / a dish towel / a tea-towel ;
French :un torchon , un chiffon servant à nettoyer les plats ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܚܲܠܸܠ, ܡܚܲܠ݇ܠܵܢܵܐ, ܡܚܲܠܡܵܐܢܵܐ, ܡܵܐܢܵܐ

Variants : ܚܲܠ݇ܠܡܵܐܢܵܐ, ܚܲܠܡܵܐܢܵܐ, ܡܚܲܠ݇ܠܵܢܵܐ

etymology : ܡܚܸܲܠ ܡܵܐܢܵܐ / ܡܵܐܢܵܐ ܡܚܲܠܸܠ : a washer of dishes

étymologie : ܡܚܸܲܠ ܡܵܐܢܵܐ / ܡܵܐܢܵܐ ܡܚܲܠܸܠ : un laveur de plats