Eastern Syriac :ܛܸܦܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܛܶܦܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ṭip tha:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :1) = ܛܘܼܦܬ݂ܵܐ ; 2) Lishani : sperm ;
French :1) = ܛܘܼܦܬ݂ܵܐ ; 2) Lishani : le sperme ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܛܘܼܦܬ݂ܵܐ, ܢܸܛܘܿܦܬܵܐ, ܢܘܼܛܸܦܬ݂ܵܐ, ܬܵܦܲܚܬܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܢܘܼܛ̮ܦܵܐ

See also : ܒܲܪ ܙܲܪܥܵܐ, ܥܘܼܕ݂ܵܕ݂ܵܐ