Eastern Syriac :ܓܠܵܓ̰ܵܐ
Western Syriac :ܓܠܳܓ̰ܳܐ
Eastern phonetic :' gla: dja:
Category :noun, verb
[Measures]
English :Oraham : to stretch , to draw out to a greater length or width , to extend , to expand ; 2) see also ܦܵܥܹܪ / ܠܵܚܹܫ ; mouth : to be wide open , to gape / to open wide , eyes : to stretch / to be stretched , to open wide / to be wide open ; 3) Bailis Shamun ; noun ; see ܛܦܝܼܚܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܪܵܘܚܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܚܵܐ / ܐܘܼܪܟܵܐ / ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ;
French :1) Orahm : étirer , étendre , allonger , élargir , agrandir ; 2) voir aussi ܦܵܥܹܪ / ܠܵܚܹܫ ; bouche, crevasse ... : être béant , béer / être grand' ouvert , s'ouvrir grand , ouvrir grand la bouche / être bouche bée , les yeux : écarquiller / être écarquillés ; 3) Bailis Shamun ; nom ; voir ܛܦܝܼܚܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܪܵܘܚܵܢܘܼܬܵܐ / ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ / ܡܸܬܚܵܐ / ܐܘܼܪܟܵܐ / ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܠܵܓ̰ܬܵܐ, ܓܠܝܼܓ̰ܵܐ, ܓܲܠܓ̰ܵܢܵܐ, ܓܵܠܹܓ̰, ܓܠܵܓ̰ܵܐ

See also : ܦܘܼܫܵܚܵܐ, ܝ݇ܪܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܦܪܘܼܣܹܐ, ܡܬܵܚܵܐ, ܦܵܫܘܿܛܹܐ, ܫܵܘܛܘܼܝܹܐ, ܝܫܛ, ܡܵܬܸܚ, ܡܵܬܹܚ, ܡܬܵܚܵܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܵܣܵܐ, ܢܵܓܹܕ, ܢܓ݂ܵܕܵܐ, ܡܵܙܹܪ, ܡܙܵܪܵܐ, ܛܦܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܵܘܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܬܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܚܵܐ, ܐܘܼܪܟܵܐ, ܝܘܼܪܟ݂ܵܐ, ܫܛܝܼܚܘܼܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun