Eastern Syriac :ܕܸܒ݂ܩܵܐ
Western Syriac :ܕܶܒ݂ܩܳܐ
Root :ܕܒܩ
Eastern phonetic :' diu: qa:
Category :noun
[Industry]
English :1) mucilage , paste , glue , adhesive ; 2) Bailis Shamun ; see also ܙܒ݂ܵܒ݂ܵܐ / ܕܸܪܫܵܐ / ܥܲܪܲܝܬܵܐ : a seam , the joining of two pieces / the stitching of two pieces , the welding of two pieces (?) / the heat-sealing of two pieces (?) ;
French :1) le mucilage , la gomme végétale , la colle adhésive / l'adhésif , la glu ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܙܒ݂ܵܒ݂ܵܐ / ܕܸܪܫܵܐ / ܥܲܪܲܝܬܵܐ : une couture / un surjet / une ligne de couture , un raccord de couture, de soudure (?) ... , une jointure / une jonction / un agrafage (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܒܩ, ܕܵܒ݂ܸܩ, ܕܵܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܘܿܓ݂ܐܵܗ, ܡܲܕܒ݂ܸܩ, ܕܒ݂ܘܿܩ ܓ̰ܵܢܘܼܟ݂, ܕܲܒܘܼܩܹܐ, ܕܵܒܸܩ, ܕܸܒ݂ܩܵܐ, ܕܲܒܸܩ, ܕܲܒܘܼܩܵܢܵܐ, ܕܸܒ݂ܩܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܵܐ, ܕܲܒܸܩ

See also : ܬܸܬܵܐ, ܫܝܼܥܘܿܠܬܵܐ, ܫܘܼܥܵܠܬܵܐ, ܣܲܡܟܪܘܿܣ, ܬܸܬܵܐ, ܫܸܚܠܵܐ ܬܸܬܵܝܵܐ, ܓܝܼܪܵܐ, ܩܘܼܠܵܐ, ܩܲܪܩܘܼܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun