Eastern Syriac :ܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :gu: ' ru: ta:d ka:h ' nu: ta:
Category :noun
[Religion]
English :high-priesthood ;
French :la grande-prêtrise ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܲܗܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܗܢ, ܟܲܗܢܵܝܵܐ, ܟܲܗܢܵܐ, ܪܹܫ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ