Eastern Syriac :ܥܘܼܕܵܕܹ̈ܐ
Western Syriac :ܥܽܘܕܳܕ̈ܶܐ
Root :ܥܕ
Eastern phonetic :u: ' da: dé
Category :noun
[Clothing]
English :rags , tatters (?) ;
French :des haillons , des hardes , des guenilles , des loques , des nippes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܕ, ܥܘܼܕܵܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܘܼܕܵܕܵܐ

See also : ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ

Source : Yoab Benjamin