Eastern Syriac :ܠܵܐܹܫ
Western Syriac :ܠܳܐܶܫ
Root :ܠܘܫ
Eastern phonetic :' la: iš
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to make dough , to knead ;
French :faire de la pâte , pétrir , malaxer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܘܫ, ܠܝܵܫܵܐ, ܡܲܠܸܫ, ܡܲܠܝܸܫ, ܠܐܵܫܵܐ, ܠܵܘܵܫܵܐ, ܠܲܝܫܵܐ, ܡܲܠܝܸܫ, ܡܲܠܘܼܫܹܐ, ܡܘܼܠܵܫܵܐ, ܡܲܠܸܫ, ܠܝܵܫܵܐ

Variants : ܠܵܝܸܫ

See also : ܓܒ݂ܵܠܵܐ, ܓܒ݂ܝܼܠܵܐ

Classical Syriac, Maclean ܠܵܐܸܫ ; past : ܠܵܫ

syriaque classique, , Maclean ܠܵܐܸܫ ; passé : ܠܵܫ

Source : Maclean, Bailis Shamun