Eastern Syriac :ܡܵܘܨܸܠܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܳܘܨܶܠܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :mo: ṣi la: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :NENA, Al Qosh

ܡܵܘܨܸܠܵܝܵܐ