Eastern Syriac :ܡܵܩܸܕ݂
Western Syriac :ܡܳܩܶܕ݂
Root :ܝܩܕ
Eastern phonetic :' ma: qidh
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :causative of ܝܵܩܸܕ : 1) to cause to burn , to cause to be consumed ; 2) to inflame the heart / to stir up enthusiasm / to excite / to enthuse , to cause passion / excitement / zeal / ardour / fervour , to arouse fiery feelings , to exhilirate ;
French :causatif de ܝܵܩܸܕ : 1) faire brûler , faire se consumer ; 2) enthousiasmer , enflammer / faire brûler d'ardeur , susciter l'enthousiasme / la ferveur , emballer / griser / rendre tout-feu-tout-flamme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܩܕ, ܩܵܕܵܐ, ܡܵܩܘܼܕܹܐ, ܝ݇ܩܵܕܬܵܐ, ܩܝܵܕܬܵܐ, ܝ݇ܩܵܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܪܲܕܵܝܬܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܝܵܩܝܼܕܵܐ, ܝܵܩܸܕ

Variants : ܡܵܘܩܸܕ݂

See also : ܫܪܦ, ܒܥܪ, ܟܘܵܐ, ܟܵܪܟܘܼܡܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܟ݂, ܠܒ݂ܵܟ݂ܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܛܦܵܐ, ܠܵܗܸܐ, ܠܵܝܹܐ, ܡܲܠܗܹܐ

distinguish from (Al Qosh) ܡܲܩܸܕ : as long as

ne pas confondre avec (Al Qosh) ܡܲܩܸܕ : tant que