Eastern Syriac :ܡܬܲܢܝܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܬܢܐ
Eastern phonetic :mta nia: ' na: i:t
Category :adverb
[Numbers]
English :repeatedly , again and again , over and over again , many times ;
French :de manière répétée , à maintes reprises , à plusieurs reprises , plusieurs fois ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܢܐ, ܬܵܢܘܿܝܵܐ, ܬܵܢܘܿܝܹܐ, ܬܢܵܝܵܐ, ܬܸܢܝܵܐ, ܬܸܢܝܵܐܕܡܡܸܠܹ̈ܐ, ܬܸܢܝܵܢܵܐ, ܬܲܢܝܵܢܵܐ, ܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܬܢܵܝܬܵܐ, ܡܬܵܢܹܐ, ܡܲܬܢܹܐ, ܡ݇ܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܬܢܵܝܵܐ, ܬܸܢܝܵܢܬܵܐ, ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܵܢܹܐ, ܡܬܲܢܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܬܲܢܝܵܢܵܐ

See also : ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܣܒ݂ܝܼܣܵܐܝܼܬ, ܦܵܝܕܵܪܝܼ, ܡܲܢܓܸܫܬܵܢ

Source : Yoab Benjamin